ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

 

เอกสารแนบ

  1. ประกาศฉบับเต็ม
  2. ใบสมัคร
  3. แบบเสนอชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
  4. แนวทางและวิธีการการกลั่นกรองความเหมาะสม
  5. ปฏิทินกำหนดการคัดเลือก
  6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ศน. ว 1
  7. องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และค่าคะแนนน้ำหนักการประเมิน
  8. องค์ประกอบการประเมินความเหมาะสมเบื้องต้น
  9. องค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติ