Previous
Next
ข่าวเด่น
ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
รอง ศธจ.ยะลา ประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564
ข่าว
ศธจ.ยะลา ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2564
ข่าว
รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา ประชุมซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ข่าว
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ประชุมออนไลน์ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
ข่าว
รอง ศธจ.ยะลา ประชุมร่วมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา
ข่าว
ศึกษาธิการจังหวัดยะลาประชุมออนไลน์คณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่ายะลา ครั้งที่ 1/2564
ข่าว
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาประชุมออนไลน์ทบทวนกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดยะลา
ข่าว
ศธจ.ยะลา ประชุมร่วมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา
ข่าว
ศึกษาธิการร่วมสาธารณสุข สร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถาบันปอเนาะ พร้อมมอบถุงช่วยเหลือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ข่าว
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ประชุม กศจ. ครั้งที่ 6/2564
ข่าว
ศธจ.ยะลา ประชุมร่วมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา
ข่าว
รอง ศธจ.ยะลา ประชุมร่วมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ด้านผู้ว่าฯ ยะลา ฝากคําชมครูและบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีน มากกว่าจังหวัดอื่น
ข่าว
Previous
Next
วีดิทัศน์นำเสนอ
ประกาศบริหารงานบุคคล
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง เลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่